STATUT

Statut Stowarzyszenia
Polskie Towarzystwa Mindfulness

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

Artykuł 1

 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę STOWARZYSZENIE POLSKIE TOWARZYSTWO MINDFULNESS.
 2. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Mindfulness, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z  2001 roku Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu.

 

Artykuł 2

Stowarzyszenie, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających uznaniu oraz rozwojowi teorii i praktyki w zakresie podejścia mindfulness (rozwijających uważność) oraz zbliżonych podejść czerpiących inspiracje z tradycji kontemplatywnych, w szczególności MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction oraz nurty terapeutyczne określane jako trzecia fala CBT (terapia poznawczo-behawioralna), w tym przede wszystkim MBCT – Mindfulness Based Cognitive Therapy.
 2. Upowszechnianie wiedzy w zakresie określonym w punkcie poprzedzającym.
 3. Doskonalenie i wprowadzanie metod i technik mindfulness do praktyki klinicznej oraz innych obszarów gdzie znajduje ona swoje zastosowanie, takich jak rozwój osobisty i organizacje.
 4. Nadzór nad stosowaniem zasad wynikających z podejścia mindfulness.

 

Artykuł 3

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenia może prowadzić działalność również poza granicami kraju
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

 

Artykuł 4

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

Rozdział II
Formy działania

 

Artykuł 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wszechstronne propagowanie metod i technik zgodnych z zasadami podejścia mindfulness.
 2. Kształcenie terapeutów, instruktorów i superwizorów z zakresu różnych form terapii i innych oddziaływań opartych na mindfulness, w tym w szczególności nauczyciela MBSR / MBCT oraz wydawanie zaświadczenie o odbytych szkoleniach.
 3. Organizowanie treningów, warsztatów i konferencji na temat metod i technik mindfulness.
 4. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
 5. Współpracę i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami i instytucjami oraz korzystanie z doświadczeń uznanych specjalistów w dziedzinie mindfulness.
 6. Organizowanie wykładów, kursów, konferencji i seminariów naukowych związanych tematycznie z mindfulness i psychologią buddyjską.
 7. Organizowanie superwizji dla terapeutów i instruktorów mindfulness.
 8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków towarzystwa i osób zainteresowanych, z udziałem wybitnych wykładowców z kraju i zagranicy.
 9. Wydawanie certyfikatów: nauczyciela  podejścia mindfulness, w tym nauczyciela MBSR/MBCT oraz Superwizora podejścia mindfulness
 10. Prowadzenie działalności badawczej, naukowej i publicystycznej.
 11. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się zdrowiem psychicznym i rozwojem osobowości.
 12. Stworzenie ogólnopolskiej sieci profesjonalistów specjalizujących się w podejściu opartym na mindfulness pracujących samodzielnie bądź w grupach pod patronatem stowarzyszenia i wytycznymi towarzystw międzynarodowych.
 13. Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami zawodowymi i naukowymi, w kraju i za granicą.
 14. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych i społecznych.

 

Artykuł 6

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
  1. Drukowanie gazet (18.11.Z)
  2. Pozostałe drukowanie (18.12.Z)
  3. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
  4. Wydawanie książek (58.11.Z)
  5. Wydawanie gazet (58.13.Z)
  6. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
  7. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
  8. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
  9. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
  10. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
  11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
  12. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)
  13. Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z).

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

Artykuł 7

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych;
 2. honorowych;
 3. nadzwyczajnych;
 4. wspierających.

 

Artykuł 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

Artykuł 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące przesłanki:
  1. uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny – lub analogiczny tytuł w przypadku cudzoziemców, lub kiedy kandydat nie ma wyższego wykształcenia lecz reprezentuje wysoki poziom intelektualny i moralny.
  2. zaakceptowała statutowe cele Stowarzyszenia,
  3. złożyła pisemną deklarację o przyjęcie na członka zwyczajnego  Stowarzyszenia.
  4. uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego wydaje Zarząd Główny.

 

Artykuł 10

 1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące przesłanki:
  1. zaakceptowała statutowe cele Stowarzyszenia,
  2. złożyła pisemna deklarację o przyjęcie na członka nadzwyczajnego Stowarzyszenia.
  3. uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Decyzję o przyznaniu członkostwa nadzwyczajnego wydaje Zarząd Główny.

 

Artykuł 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia  i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do:
  1. niesienie pomocy finansowej lub rzeczowej na cele statutowe Stowarzyszenia;
  2. wspieranie i propagowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.
 3. Decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego wydaje Zarząd Główny na wniosek dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

Artykuł 12

 1. Członkostwo honorowe nadaje – na wniosek Zarządu Głównego lub Rady Stowarzyszenia – Walne Zgromadzenie osobom, szczególnie zasłużonym dla rozwoju podejścia mindfulness lub dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

Artykuł 13

 1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu poprzedzającego, członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na mocy uchwały Zarządu Głównego podjętej w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia przez kandydata deklaracji członkowskiej.
 2. W przypadku podjęcia przez Zarząd Główny uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowany ma prawo, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia powyższej uchwały, złożyć na ręce Zarządu Głównego odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

 

Artykuł 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  2. ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  3. ma prawo korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
  4. ma prawo brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
  3. czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

 

Artykuł 15

 1. Członek nadzwyczajny nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.
 2. Do obowiązków członka nadzwyczajnego należy:
  1. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. regularne opłacanie składek na rzecz Stowarzyszenia;
  3. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  4. dbanie o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

 

Artykuł 16

Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

 

Artykuł 17

Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

 

Artykuł 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu;
  2. śmierci członka;
  3. wykluczenia przez Zarząd Główny:
   • za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający 12 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może odstąpić od skreślenia, a zaległości umorzyć albo jej spłatę rozłożyć na raty;
   • w wyniku utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu;
   • wykluczenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
  4. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wnieść, za pośrednictwem Zarządu Głównego, odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia jej pisemnej uchwały o skreśleniu albo wykluczeniu. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zgromadzenie prawa wykluczonego lub skreślonego członka są zawieszone za wyjątkiem możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest rozstrzygnięcie odwołania.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

Artykuł 19

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane „Walnym Zgromadzeniem”;
  2. Zarząd Główny;
  3. Komisja Rewizyjna;
  4. Rada Stowarzyszenia;
  5. Sąd Koleżeński.
 2. Wybory do wybieralnych władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybór wybieralnych władz Stowarzyszenia następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 4. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 5. Mandat członka Zarządu Głównego, Rady Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego, Rady Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 6. Mandat członka Zarządu Głównego, Rady Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego  wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub odwołania mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.
 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego, Rady Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w miejsce danego członka zostaje powołany ten spośród kandydatów, który w wyborach do tych władz uzyskał największą, kolejną liczbę głosów.
 8. Liczba członków Zarządu Głównego, Rady Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego powołanych w sposób określony w ustępie poprzedzającym, nie może być większa niż połowa liczby członków danego organu, wybranych bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie.
 9. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 7 powyżej albo nie wyrażeniu przez nich zgody na powołanie do władz danego organu lub gdyby powołanie kolejnego członka danego organu Stowarzyszenia, w sposób określony w ust. 7 powyżej, miało naruszyć postanowienia ustępu poprzedzającego, przeprowadza się ponowne wybory na dane stanowisko.

 

Walne Zgromadzenie

 

Artykuł 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie może być:
  1. zwyczajne;
  2. nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny raz w roku, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed wskazanym w zawiadomieniu terminie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Główny zwołuje w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 6. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie może skutecznie obradować ze względu na brak kworum,  o którym mowa w ust. 5 powyżej, Zarząd Główny wyznacza kolejny (drugi) termin odbycia Walnego Zgromadzenia, które może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Drugi Termin Walnego Zgromadzenia powinien zostać wyznaczony przez Zarząd Główny w kolejnym zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia.
 7. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia bez względu na liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia.

 

Artykuł 21

 1. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym (czynnym prawem wyborczym) udział biorą członkowie zwyczajni.
 2. W Walnym Zgromadzeniu  z głosem doradczym mogą brać udział:
  1. członkowie honorowi, nadzwyczajni i wspierający
  2. zaproszeni goście.

 

Artykuł 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie statutu i jego zmian;
 3. wybór i odwołanie członków wybieralnych władz Stowarzyszenia;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności wybieralnych władz Stowarzyszenia;
 5. nadawanie – na wniosek Zarządu Głównego lub Rady Stowarzyszenia – członkostwa honorowego;
 6. zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych;
 7. uchwalanie i zmiany regulaminu przyznawania i cofania certyfikatów: Terapeuty podejścia mindfulness, Instruktora podejścia mindfulness oraz superwizora podejścia mindfulness.
 8. uchwalanie i zmiana regulaminów działania wybieralnych władz Stowarzyszenia;
 9. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego;
 10. rozpatrywanie odwołań od  decyzji Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd Główny

 

Artykuł 23

 1. Zarząd Główny składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu Głównego.
 2. Prezes Zarządu Głównego kieruje pracami Zarządu Głównego.
 3. Prezes Zarządu Głównego oraz pozostali członkowie Zarządu Głównego są wybierani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Za wyjątkiem funkcji Prezesa Zarządu Głównego, Zarząd Główny może postanowić o przypisaniu poszczególnym członkom Zarządu Głównego innych określonych funkcji.
 4. Prezes Zarządu Głównego może pełnić swoją funkcję jedynie przez dwie kolejne kadencje.
 5. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.
 6. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.
 7. Uchwały Zarządu Głównego mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Głównego zostali poinformowani o posiedzeniu
 8. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 9. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezesa Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez niego członka Zarządu Głównego lub połowę członków Zarządu Głównego.

 

Artykuł 24

 1.  W obradach Zarządu Głównego z głosem stanowiącym udział biorą członkowie Zarządu Głównego.
 2. W obradach Zarządu Głównego z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście oraz przewodniczący lub przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.

 

Artykuł 25

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia;
 3. uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;
 6. przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających do Stowarzyszenia;
 7. występowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie nadania członkostwa honorowego;
 8. wydawanie na wniosek Rady Stowarzyszenia, certyfikatów Terapeuty podejścia mindfulness, Instruktora podejścia mindfulness oraz superwizora podejścia mindfulness jak również odebranie , na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, wydanych certyfikatów.
 9. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych;
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania i w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składki członkowskiej;
 11. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
 12. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 13. coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

 

Komisja Rewizyjna

 

Artykuł 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w wybieralnych władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

 

Artykuł 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
  2. występowanie do Zarządu Głównego lub Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych;
  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego;
  4. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie określonym w statucie;
  5. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla członków Zarządu Głównego;
  6. coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
  7. prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 3. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Rady Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 5. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

Rada Stowarzyszenia

 

Artykuł 28

 1. Rada Stowarzyszenia jest organem doradczym Stowarzyszenia.
 2. W skład Rady Stowarzyszenia wchodzi od 7 do 15 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:
  1. wnioskowanie do Zarządu głównego o wydanie wskazanej osobie certyfikatu Terapeuty podejścia mindfulness, Instruktora podejścia mindfulness oraz superwizora podejścia mindfulness;
  2. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie wskazanej osobie członkostwa honorowego;
  3. zatwierdzanie regulaminów sekcji Stowarzyszenia.
 4. Szczegółowy tryb i zasady działania Rady Stowarzyszenia określa regulamin przyjęty mocą uchwały Rady Stowarzyszenia.

 

Sąd Koleżeński

 

Artykuł 29

 1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 6 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych wybieralnych władzach Stowarzyszenia.

 

Artykuł 30

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.
 2. Obradom Sądu Koleżeńskiego przewodniczy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub wiceprzewodniczący.
 3. Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

 

Artykuł 31

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania.

 

Artykuł 32

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpoznawanie spraw, związanych z naruszeniem prawa, postanowień statutu lub godności osób, z którymi psychoterapeuta miał styczność w ramach swojej działalności zawodowej, zgłoszonych przez organy lub członków Stowarzyszenia;
 2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia;
 3. coroczne składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

 

Artykuł 33

Sąd Koleżeński może nałożyć następujące sankcje:

 1. upomnienia;
 2. nagany;
 3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy;
 4. odebrania certyfikatu Terapeuty podejścia mindfulness, Instruktora podejścia mindfulness oraz superwizora podejścia mindfulness;
 5. wykluczenia z Stowarzyszenia.

 

Artykuł 34

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin ustalony mocą uchwały Walnego Zebrania.

 

Rozdział V
Sekcje Stowarzyszenia

 

Artykuł 35

 1. Członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 10 osób mogą tworzyć merytoryczne sekcje dla poszczególnych specjalności w ramach podejścia mindfulness. Utworzenie sekcji wymaga zgody Zarządu Głównego.
 2. Zasady funkcjonowania sekcji określa regulamin zatwierdzony przez  Zarząd Sekcji oraz Zarząd Główny.

 

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 

Artykuł 36

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz wartości niematerialne i prawne.

 

Artykuł 37

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia
 3. darowizny, zapisy i spadki, granty, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.

 

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

Artykuł 38

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

Artykuł 39

Stowarzyszenia współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

Artykuł 40

 1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie może zawierać umowy o pracę lub inne podobne umowy.