MISJA PTM

Członkowie Polskiego Towarzystwa Mindfulness, to głównie nauczyciele tej metody (także w trakcie certyfikacji), osoby zainteresowane podjęciem własnego kursu nauczycielskiego oraz ludzie, dla których Mindfulness stanowi dużą wartość, często w wyniku własnego doświadczenia.

Połączyła nas chęć zorganizowania przestrzeni, miejsca, stowarzyszenia, gdzie ludzie zainteresowani Mindfulness mogliby się spotkać i wspólnie realizować różne cele i plany z tym związane.

Nasz Statut doprecyzowuje to następująco:

 

Statut Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Mindfulness

 

Rozdział II
Formy działania

 

Artykuł 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wszechstronne propagowanie metod i technik zgodnych z zasadami podejścia mindfulness.
 2. Kształcenie terapeutów, instruktorów i superwizorów z zakresu różnych form terapii i innych oddziaływań opartych na mindfulness, w tym w szczególności nauczyciela MBSR / MBCT oraz wydawanie zaświadczenie o odbytych szkoleniach.
 3. Organizowanie treningów, warsztatów i konferencji na temat metod i technik mindfulness.
 4. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
 5. Współpracę i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami i instytucjami oraz korzystanie z doświadczeń uznanych specjalistów w dziedzinie mindfulness.
 6. Organizowanie wykładów, kursów, konferencji i seminariów naukowych związanych tematycznie z mindfulness i psychologią buddyjską.
 7. Organizowanie superwizji dla terapeutów i instruktorów mindfulness.
 8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków towarzystwa i osób zainteresowanych, z udziałem wybitnych wykładowców z kraju i zagranicy.
 9. Wydawanie certyfikatów: nauczyciela  podejścia mindfulness, w tym nauczyciela MBSR/MBCT oraz Superwizora podejścia mindfulness.
 10. Prowadzenie działalności badawczej, naukowej i publicystycznej.
 11. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się zdrowiem psychicznym i rozwojem osobowości.
 12. Stworzenie ogólnopolskiej sieci profesjonalistów specjalizujących się w podejściu opartym na mindfulness pracujących samodzielnie bądź w grupach pod patronatem stowarzyszenia i wytycznymi towarzystw międzynarodowych.
 13. Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami zawodowymi i naukowymi, w kraju i za granicą.
 14. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych i społecznych.

 

Artykuł 6

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
 3. Drukowanie gazet (18.11.Z)
 4. Pozostałe drukowanie (18.12.Z)
 5. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
 6. Wydawanie książek (58.11.Z)
 7. Wydawanie gazet (58.13.Z)
 8. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
 9. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 10. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
 11. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
 12. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
 13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
 14. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)
 15. Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z).